Algemene leveringsvoorwaarden

(Geef me de 5 academie is een handelsonderneming van Autisme Anders Bekeken en valt derhalve van rechtswege onder de algemene voorwaarden van Autisme Anders Bekeken)

Algemene Voorwaarden van Autisme Anders Bekeken bv te Doetinchem,
gedeponeerd ter Kamer van koophandel onder nr. 09157385   d.d. 31-10-2017

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: “Autisme Anders Bekeken”: de rechtspersoon in dienst van de organisatie, belast met de uitvoering als vermeld bij artikel 1.2
2. Opleiding: cursus, opleiding, studiedag, themadag, coaching, lezing, supervisie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden t.a.v. de Geef me de 5 methodiek.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.
4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.
5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Geef me de 5 academie.
6.  Open opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit verschillende doelgroepen, bedrijven en/of organisaties.
7. 'In- company' opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie op locatie of op kantoor
8. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten, producten, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Autisme Anders Bekeken', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1, het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 of een aankoop als bedoeld in artikel 5 lid 1, impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding
1. Inschrijving voor de door 'Autisme Anders Bekeken' te verzorgen open opleidingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het intekenen via de website. Indien Autisme Anders Bekeken vraagt om aanvullende documenten, behorend bij de inschrijving van de opleiding, dan dienen deze uiterlijk op de dag van inschrijving naar Autisme Anders Bekeken te worden gemaild.
2. 'Autisme Anders Bekeken' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Een bevestiging wordt alleen dan verstuurd wanneer de opdrachtgever voldoet aan de aan de opleiding gestelde toelatingseisen. Door de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door opdrachtgever middels de website. Indien de overeenkomst in deze wettelijke wachttijd van 14 werkdagen niet wordt ontbonden, komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding van rechtswege tot stand. 
3. De opdrachtbevestiging geeft de inhoud, de duur, de prijs en de datum/data van de opleidingsovereenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-opleiding
1. Ter zake een 'in-company' opleiding zal opdrachtgever een offerte aanvragen telefonisch  per mail of via de website bij 'Autisme Anders Bekeken'.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' opleiding komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'Autisme Anders Bekeken' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Aankoop / bevestiging / herroepen product webwinkel
1. Aankoop van een door 'Autisme Anders Bekeken' aangeboden product kan door klant plaatsvinden door bestellen via de website.
2. 'Autisme Anders Bekeken' bevestigt een aankoop die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail.
3. Aangekochte producten worden verzonden binnen de in de webwinkel gestelde verzendtermijn.
4. Met ontvangst van het product treedt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke bedenktijd kan de aankoop door de klant zonder opgaaf van redenen worden herroepen.
5. Tickets aangekocht voor een lezing vallen niet onder de wettelijke bedenktijd, daar ze zijn aangekocht voor een vaste datum/tijd. (Wetboek art. 6:230h / i). Een bestelling van lezingtickets (e-tickets) is niet te annuleren. Deze zijn niet terug te geven of om te wisselen voor een andere lezing/datum. Restitutie van niet gebruikte of te veel bestelde tickets is niet mogelijk.
6.  Herroepen van de aankoop dient door de klant schriftelijk, danwel telefonisch vooraf te worden gemeld bij Autisme Anders Bekeken.
7. Het door de klant herroepen product mag ingezien echter ongebruikt door de klant per ommegaande naar het daartoe op de website www.geefmede5.nl aangegeven adres te worden geretourneerd.
8. In geval van herroeping door de klant zal door Autisme Anders Bekeken het totale bedrag van het herroepen product alsmede de verzend- en administratiekosten binnen 7 dagen na ontvangst van het herroepen product worden teruggestort op de rekening van de klant. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening. Alleen producten die worden geretourneerd met een kopie orderbevestiging kunnen in behandeling worden genomen.
9. Indien de aankoop niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door de klant is herroepen,  komt de aankoop van het product van rechtswege tot stand. 

Artikel 6. Prijzen van open opleiding / aankoop product / examengeld
1. Bij aanmelding voor een opleiding middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen van de opleiding en het examengeld zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Indien een opleiding wordt afgerond met een examen, dan wordt er, los van de opleidingsprijs examengeld in rekening gebracht.
5. Als op een opleiding btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
6. Als op een product uit de webwinkel btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief btw en zal op de bij de bestelling behorende factuur het bedrag van de btw apart worden vermeld.
7. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
8. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 7. Prijzen van 'incompany'-opleiding
1. De opleidingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde opleidingsprijs zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een opleiding btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 8. Prijzen van producten / verzendkosten
1. Bij aankoop van een product op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij aankoop van een product via de webwinkel gelden de prijzen van het product zoals deze ten tijde van de aankoop op de website zijn vermeld.
3. Bij aankoop van producten tot een bedrag van € 37,50 worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Zie website/webwinkel voor het actuele bedrag van verzendkosten- en administratiekosten.
4. Indien de klant de bestelling herroept/retourneert als vermeld in artikel 5 lid 6 zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van de klant .

Artikel 9. Betalingen en betalingsvoorwaarden
1. Autisme anders Bekeken verzendt slechts elektronische facturen.
2. Voor inschrijving door opdrachtgever voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of bij aankoop van een artikel in de webwinkel zoals vermeld in artikel 5 wordt door Autisme Anders Bekeken op de elektronische factuur de  tenaamstelling en adressering gehanteerd welke door de opdrachtgever bij inschrijving op de website zijn ingevoerd. Autisme Anders Bekeken is niet verplicht de door de opdrachtgever ingevoerde gegevens achteraf te corrigeren.
3a. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, of na aankoop van een product zoals vermeld in artikel 5, verstuurt 'Autisme Anders Bekeken' een factuur met betrekking tot de opleiding/de aanschaf van het product aan de opdrachtgever, mits betaling geschiedt door organisatie, werkgever, gemeente of zorgkantoor.
3b. Betaling binnen 24 uur via IDEAL na inschrijving voor een opleiding is vereist bij inschrijving  zoals vermeld in artikel 3  en indien opdrachtgever de opleiding volgt op persoonlijke titel. Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur met vermelding dat de betaling reeds is voldaan.
3c. Betaling via IDEAL na aankoop van een product via de webwinkel is vereist indien de aankoop is gedaan op persoonlijke titel. Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur met vermelding dat de betaling reeds is voldaan.
3d. Na inschrijving voor een opleiding met een duur van minimaal 14 lesdagen zoals vermeld in artikel 3 en indien opdrachtgever de opleiding volgt op persoonlijke titel, is gespreide betaling in 10 termijnen via incasso mogelijk. De opdrachtgever dient hiervoor bij inschrijving het via de website te downloaden machtigingsformulier compleet ingevuld mee te zenden naar Autisme Anders Bekeken. Indien de opdrachtgever heeft gekozen een machtiging af te geven aan Autisme Anders Bekeken voor incasso van het volledige opleidingsbedrag in 10 gelijke termijnen dan zal incassering geschieden rond iedere 28e van de maand, te beginnen in de maand voorafgaand aan de opleidingsmaand.
4. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever/de klant integraal te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door 'Autisme Anders Bekeken' aangewezen bank- of girorekening.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
6. Indien de opdrachtgever/de klant niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'Autisme Anders Bekeken ‘ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
7. Indien voor de aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingsprijs door 'Autisme Anders Bekeken' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten. Dit met uitzondering van de in artikel 8.8 gemelde betaalwijze van automatische incasso.
8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een toereikend saldo op zijn/haar rekening. Wordt de incasso tweemaal geweigerd, dan zal het nog openstaande opleidingsbedrag aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Deze factuur dient de opdrachtgever binnen 30 dagen te voldoen. Een nieuwe incasso is niet meer mogelijk.

Artikel 10 Annulering of Verplaatsing data opleiding door Autisme Anders Bekeken
1. Verplaatsing van een opleidingsdeel zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen geschieden. Autisme Anders Bekeken zal opdrachtgever hiervan in kennis stellen, onder vermelding van vervangende datum opleidingsbijeenkomst.
2.‘Autisme Anders Bekeken’ behoudt zich het recht voor om, indien nodig, opleidingsgroepen anders in te delen dan vermeld op internet. De opdrachtgever wordt in dat geval gehouden aan de opdracht en is dan lesgeld of andere kosten verschuldigd, als vermeld onder artikel 7 en 8.
3.‘Autisme Anders Bekeken’ behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd. In geval van annulering van een opleiding door ‘Autisme Anders Bekeken’ zullen reeds betaalde lesgelden door Autisme Anders Bekeken binnen 7 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever.
4. ‘Autisme Anders Bekeken’ is niet aansprakelijk voor reeds aangeschaft studiemateriaal.
5. Indien een opleidingsdag na aanvang van de opleiding door overmacht aan de zijde van ‘Autisme Anders Bekeken’ niet door kan gaan, zorgt ‘Autisme Anders Bekeken’ voor een vervangende datum. Hiervoor is door/aan ‘Autisme Anders Bekeken’ geen extra vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Annuleren/verplaatsen/vervanging
1a. 'Autisme Anders Bekeken' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 3.2 vermeld steeds per e-mail. Door de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door opdrachtgever op de website.
1b. Indien de overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' opleiding  tot stand is gekomen op de wijze als in lid 4.2 treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door dit schriftelijk aan ‘Autisme Anders Bekeken’ kenbaar te maken.
2. Voor de verdere beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door ‘Autisme Anders Bekeken’ bepalend en worden de volgende regels gehanteerd:
Tot twee maanden voor aanvang van de eerste opleidingsdag:
- Bij annulering wordt 10% van de totale opleidingssom in rekening gebracht
Tot drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag:
-Bij annulering wordt 20% van de  totale opleidingssom in rekening gebracht
Binnen drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% in rekening gebracht. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt. De opdrachtgever mag tot 3 weken vóór aanvang van een opleiding in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding voldoet. In geval van annulering van een opleiding door opdrachtgever zullen reeds betaalde lesgelden door ‘Autisme Anders Bekeken’ binnen 7 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever, met aftrek van de annuleringskosten.
3a.  Bij verplaatsing dient u de reden hiervoor aan te geven. Verplaatsen gebeurt bij voorkeur uitsluitend vanwege dringende redenen.
3b. Voor opleidingen die binnen een jaar nog een keer worden georganiseerd, bestaat de mogelijkheid om de inschrijving te verplaatsen. Verplaatsing kan alleen als de volgende opleidingsdata bekend zijn.
3c. Indien door opdrachtgever zoals vermeld in artikel 3 een verzoek wordt ingediend voor het verplaatsen/inhalen van een opleidingsdag kan in onderling overleg een alternatieve datum worden vastgelegd. Bij verplaatsing/inhalen wordt een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
3d. Certificering van de opleiding geschiedt pas na het inhalen van de gemiste opleidingsdag.

Artikel 12 Aansprakelijkheid / garantie
1. De aansprakelijkheid van ‘Autisme Anders Bekeken’ is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade, zodat zij nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer, vertragingsschade of welke andere schade dan ook
2. De aansprakelijkheid van ‘Autisme Anders Bekeken’ is onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde steeds beperkt tot het bedrag van de factuur en/of facturen die terzake van de overeenkomst waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan de opdrachtgever zijn verzonden
3. ‘Autisme Anders Bekeken’ is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden is geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen, adviezen of materialen
4. De aansprakelijkheid van ‘Autisme Anders Bekeken’ vervalt indien de opdrachtgever ‘Autisme Anders Bekeken’ niet binnen een periode van 30 dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had kunnen worden met de eventuele aansprakelijkheid van ‘Autisme Anders Bekeken’, daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, met dien verstande dat ‘Autisme Anders Bekeken’ niet aansprakelijk is indien een evenement waaruit de eventuele aansprakelijkheid van ‘Autisme Anders Bekeken’ voortvloeit, zich langer dan 1 jaar na het verzenden van de laatste factuur betreffende de overeenkomst waaruit die eventuele aansprakelijkheid voortvloeit, voordoet.
5. Iedere beperking van de aansprakelijkheid van Autisme Anders Bekeken vervalt indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Autisme Anders Bekeken, haar bestuurders of haar medewerkers.
6. Indien door Autisme Anders Bekeken aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking worden gesteld, dan is de wederpartij gehouden om aan Autisme Anders Bekeken bij verlies of beschadiging van deze zaken alle in dat verband door Autisme Anders Bekeken geleden schade te voldoen. De schade wordt – behoudens tegenbewijs – gesteld op de vervangingswaarde van de betreffende zaken, onverminderd het recht van Autisme Anders Bekeken om de geleden schade op andere wijze te bepalen
7. Indien werknemers van Autisme Anders Bekeken door toedoen (nalaten daaronder begrepen) van de opdrachtgever schade lijden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken dan is de opdrachtgever alle schade die Autisme Anders Bekeken als gevolg daarvan zal lijden te vergoeden.
8. Autisme Anders Bekeken staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
9. Een door Autisme Anders Bekeken, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Autisme Anders Bekeken kan doen gelden indien zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
10. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Autisme Anders Bekeken, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 13 klachtenprotocol
1.Het klachtenprotocol is vermeld op de website. Klachten dienen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier te worden ingediend.

Artikel 14. Intellectueel Eigendom
1.De deelnemer erkent dat de methodiek ‘Geef me de 5®’volledig door Colette de Bruin is ontwikkeld. De deelnemer erkent dat hij/zij geen enkel recht kan ontlenen aan deze methode.
2.Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer/student. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding blijven aan ‘Autisme Anders Bekeken’ voorbehouden.
3.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Autisme Anders Bekeken’ is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
4.De deelnemer heeft niet het recht zelfstandig therapeuten, begeleiders, ouders, coaches of wie dan maar ook op te leiden middels de methodiek ‘Geef me de 5®’. Opleiden en/of het organiseren van opleidingen kunnen uitsluitend worden gedaan door medewerkers van ‘Autisme Anders Bekeken’, of de daartoe schriftelijk gemachtigde personen.
5.De deelnemer garandeert dat niet alleen de deelnemer zelf, maar ook de ondernemingen en rechtspersonen, waarbij de deelnemer – hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet tegen een vergoeding en ongeacht in welke hoedanigheid – betrokken is, de op de deelnemer rustende verplichting uit hoofde van deze overeenkomst ook volledig zullen naleven.
6.Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de opleiding geluid en-of beeldopnames te maken in welke vorm dan ook.

Artikel 15 privacy reglement
1.De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Autisme Anders Bekeken, de docenten en andere werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Autisme Anders Bekeken conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving. De privacy regels van Autisme Anders Bekeken zijn tevens vastgelegd in het document ‘Privacy Beleid’ en is openbaar op de website van Geef me de 5.

Artikel 16. Algemeen
1. ‘Autisme Anders Bekeken’ organiseert opleidingen, studie- en themadagen, coaching, begeleiding en lezingen: zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen. ‘Autisme Anders Bekeken’ of diens rechtspersonen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van de methodiek of begeleiding met de methodiek door derden en de daaruit voortvloeiende resultaten en of gevolgen.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1.Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van ‘Autisme Anders Bekeken’ bevoegd.