Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Geef me de 5 bv te Doetinchem,
gedeponeerd ter Kamer van koophandel onder nr. 09157385 d.d. 25-01-2021

Download PDF

 

Algemene Voorwaarden

Geef me de 5 B.V.

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 09157385

 

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Geef me de 5;
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een scholing volgt;
 3. Geef me de 5: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geef me de 5 B.V., gevestigd te Doetinchem aan de Burg van Nispenstraat 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 09157385;
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Geef me de 5 een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Geef me de 5 diensten worden verleend of producten worden geleverd;
 5. Overeenkomst: een tussen Geef me de 5 en Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het verrichten van diensten en/of leveren van producten;
 6. Scholing: cursus, opleiding, studiedag, themadag, coaching, lezing, supervisie in de vorm van dan wel Incompany-scholing (een scholing waarbij de deelnemers afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf), open scholing (een scholing waarbij de deelnemers zich middels inschrijving via de website aanmelden), post-hbo-opleiding of enige andere bijeenkomst of leervorm met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met inachtneming van de ‘Geef me de 5-methodiek’;
 7. Scholingsdag: een dag waarop Scholing wordt verzorgd door Geef me de 5.

 

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en offertes van Geef me de 5 en maken dientengevolge deel uit van alle met Geef me de 5 gesloten Overeenkomsten inzake het verrichten van diensten zoals een Scholing en/of leveren van producten, beide in de ruimste zin van het woord.
 2. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de Algemene voorwaarden hebben alleen werking indien deze schriftelijk door Geef me de 5 worden bevestigd.
 3. Geef me de 5 zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Geef me de 5 rust bij de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend een inspanningsverplichting. Geef me de 5 garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook.

 

3. De Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Geef me de 5 zijn vrijblijvend.
 1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte/het aanbod door Opdrachtgever Geef me de 5 heeft bereikt.
 2. Indien in de acceptatie van Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van hetgeen in artikel 3 lid 2 is bepaald, de Overeenkomst pas tot stand nadat de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Geef me de 5 aan de Opdrachtgever schriftelijk hebben bericht met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen.
 3. De opdrachtbevestiging van Geef me de 5 wordt geacht juist te zijn, tenzij door Geef me de 5 binnen acht (8) werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren van Opdrachtgever daartegen zijn ontvangen.
 4. Indien Geef me de 5 vraagt om aanvullende documenten, behorend bij de inschrijving van de Scholing, dan dienen deze binnen de door Geef me de 5 aangegeven termijn na de inschrijving aangeleverd te worden.
 5. Indien een Overeenkomst tot stand komt via de website van Geef me de 5, geldt het volgende. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld via de website van Geef me de 5) heeft aanvaard, bevestigt Geef me de 5 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In het geval van post-hbo-opleidingen komt de Overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Deelnemer tijdig aantoont dat hij voldoet aan de toelatingseisen voor de Scholing.
 6. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst als gevolg van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst door Geef me de 5 kosten worden gemaakt, dan komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

4. Prijzen en betaling

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst of op een website vermelde prijzen zijn exclusief BTW, de kosten voor het opleidingsmateriaal (tenzij anders vermeld) en eventuele kosten, zoals administratiekosten en de kosten van ingeschakelde derden.
 2. Prijzen voor Scholing kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 3. Prijzen voor Incompany-scholing zijn gekoppeld aan een maximum aantal deelnemers als vermeld in de offerte. Voor Incompay-scholingen geldt een maximum aantal deelnemers. Deelnemers van de Incompany-scholing dienen uiterlijk één dag voor de eerste Scholingsdag aangemeld te zijn bij Geef me de 5. Het is niet toegestaan Deelnemers te wijzigen nadat de Incompany-scholing is begonnen.
 4. Geef me de 5 verzendt slechts elektronische facturen.
 5. De door de Opdrachtgever verstrekte betalingsgegevens dienen te allen tijde juist en volledig te zijn. Eventuele kosten die ontstaan voor Geef me de 5 als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige betalingsgegevens, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Betaling in geval van open scholing

 1. Na inschrijving voor open scholing met een duur van minimaal 14 Scholingsdagen, en indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consumentenovereenkomst), is gespreide betaling in 4 termijnen via automatisch incasso mogelijk. Indien de Opdrachtgever heeft gekozen voor betaling via een automatische incasso in termijnen ontvangt hij na de inschrijving een SEPA-machtigingsformulier. De Opdrachtgever geeft Geef me de 5 een machtiging voor het incasseren van het opleidingsbedrag in 4 gelijke termijnen. De automatische incasso zal tweemaandelijks geschieden rond iedere 28e van de maand, te beginnen bij de maand voorafgaand aan de start van de Scholing. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een toereikend saldo op zijn of haar rekening. Wordt de incasso tweemaal geweigerd, dan zal de nog openstaande prijs aan de Opdrachtgever worden gefactureerd. Deze factuur dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen te voldoen.

 

In alle overige gevallen

 1. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk drie weken vóór aanvang van de eerste Scholingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Geef me de 5 aangewezen bank- of girorekening, tenzij partijen automatische incasso zijn overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels)rente verschuldigd, berekend over het openstaande factuurbedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig dan wel niet tijdig betaalt, komen de daaruit voor Geef me de 5 voortvloeiende kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, advocaat en deurwaarder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor de aanvang van de Scholing niet de volledige betaling van de prijs door Geef me de 5 is ontvangen, dan is de Deelnemer niet gerechtigd aan de Scholing deel te nemen, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

5. Meerkosten

 1. Geef me de 5 is gerechtigd een evenredige prijsverhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien na de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst meerkosten ontstaan als gevolg van:
 • een verhoging van bestaande of ontstaan van nieuwe overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen;
 • de stijging van prijzen van materialen en/of onderdelen;
 • de stijging van de door Geef me de 5, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te betalen arbeidslonen.

 

6. Annuleren en verplaatsen data Scholing

1. Geef me de 5 kan een gesloten Overeenkomst annuleren als sprake is van een te gering aantal aanmeldingen. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die door een annulering zoals in dit artikel beschreven ontstaan.

 1. In geval van een annulering door Opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden in verband met gemaakte administratie- en voorbereidingskosten:
 • op een tijdstip eerder dan, dan wel precies twee (2) maanden vóór aanvang van de Scholing, is de Opdrachtgever 10% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd;
 • op een tijdstip tot drie (3) weken voor aanvang van de Scholing is Opdrachtgever 30% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd;
 • binnen drie (3) weken voor aanvang van de Scholing wordt 100% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 • het bij annulering te betalen bedrag bedraagt te allen tijde minimaal € 250,–.
 1. Annuleringen als in lid 2 van dit artikel beschreven dienen plaats te vinden middels een aan Geef me de 5 gerichte aangetekende brief, waarbij de datum van ontvangst van deze brief als annuleringsdatum zal worden aangemerkt.
 2. De annulering is pas geldig indien deze door Geef me de 5 schriftelijk is bevestigd.
 3. In geval van annulering van een Scholing door Opdrachtgever zullen reeds betaalde bedragen door Geef me de 5 binnen zeven (7) werkdagen worden teruggestort op de rekening van de Opdrachtgever, met inachtneming van de annuleringskosten als in artikel 6 lid 2 vermeld.
 4. Het inhalen en / of verplaatsen van een gemiste Scholingsdag is niet mogelijk.
 5. Het is niet toegestaan een deel van de Scholing te laten volgen door een persoon anders dan de voor deze Scholing ingeschreven Deelnemer.
 6. Opdrachtgever mag tot 1 dag vóór aanvang van de Scholing in de plaats van de opgegeven Deelnemer een ander voor die Scholing opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de Scholing voldoet.
 7. Bij de annulering van lezingtickets (e-tickets) met een vaste datum kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de prijs.
 8. Voor tickets aangekocht via het theater verwijst Geef me de 5 naar de voorwaarden van het desbetreffende theater.

 

7.  Certificaat Scholing

 1. De Deelnemer ontvangt, mits hij heeft voldaan aan alle scholingseisen en voldoende aanwezig is geweest, na het afronden van iedere Scholingsdag een digitaal certificaat.
 2. Deelnemers van de post-hbo opleiding ontvangen een diploma na afronding van de Scholing, mits zij hebben voldaan aan alle opleidingseisen en voldoende aanwezig zijn geweest.
 3. De verantwoordelijkheid voor de juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat of diploma, alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, ligt bij de Deelnemer, dan wel Opdrachtgever. Gevraagde gegevens ten behoeve van het verstrekken van een certificaat of diploma dienen uiterlijk één dag voor de start van de Scholing correct door Deelnemer in zijn profiel op de website www.geefmede5.nl te worden weergegeven. Indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtnemer of Deelnemer een nieuw certificaat of diploma dient te worden vervaardigd, zal Geef me de 5 daarvoor administratiekosten ten bedrage van € 50,- in rekening brengen. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden na afgifte van het certificaat/diploma. 

 

8. Wijzigingen door Geef me de 5

 1. Geef me de 5 is gerechtigd af te wijken van de in het opleidingsprogramma dan wel in de Overeenkomst genoemde data en scholingsplaats(en), alsmede de Scholing te laten vervallen, indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanige wijziging geeft Geef me de 5 schriftelijk bericht aan Opdrachtgever c.q. de Deelnemer.
 2. Geef me de 5 is tevens gerechtigd op enig moment in het programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Van zodanige wijziging geeft Geef me de 5 schriftelijk bericht aan Opdrachtgever c.q. de Deelnemer.
 3. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Geef me de 5 indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Geef me de 5 Deelnemer en Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
 4. Geef me de 5 behoudt zich het recht voor bepaalde Scholing, of onderdelen daarvan, door een door haar geautoriseerde derde te laten verzorgen.
 5. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die door een wijziging zoals in dit artikel beschreven ontstaan.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Geef me de 5 is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij die schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Geef me de 5 en/of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
 2. Geef me de 5 is tevens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die worden veroorzaakt door derden van wie Geef me de 5 zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van die derde.
 3. Indien Geef me de 5 toch aansprakelijk is, om welke reden en op welke grondslag dan ook, blijft de schadevergoedingsplicht van Geef me de 5 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar (aansprakelijkheids)verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert. Indien de (aansprakelijkheids)verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Geef me de 5 bij Opdrachtgever voor geleverde diensten/zaken onder de Overeenkomst waarbij een toerekenbare tekortkoming heeft plaatsgevonden in rekening heeft gebracht.
 4. De aansprakelijkheid van Geef me de 5 jegens Opdrachtgever/Deelnemer of jegens enig andere (rechts) persoon voor schade, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade, kosten voor extra trainingen/opleidingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.
 5. Ieder recht van de Opdrachtgever wegens een tekortkoming in de nakoming en/of onrechtmatig handelen van Geef me de 5 vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Geef me de 5 berust schriftelijk aan Geef me de 5 is kenbaar gemaakt, en in ieder geval indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 6. Dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf (consument).

 

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Geef me de 5 onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, epidemie, pandemie, maatregelen van de overheid die uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Geef me de 5 of diens docenten en leveranciers.
 2. Indien Geef me de 5 haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Geef me de 5 weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Geef me de 5 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Geef me de 5 gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien Geef me de 5 binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Geef me de 5 als de Opdrachtgever het recht de tussen hen bestaande Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Geef me de 5 jegens de Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

 

11. Beëindiging

 1. Geef me de 5 heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, indien de Opdrachtgever in verzuim is. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die de Opdrachtgever door de beëindiging van de Overeenkomst lijdt.
 2. De Opdrachtgever is (van rechtswege) in verzuim indien hij enigerlei verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden schendt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt of verkrijgt dan wel in geval van toepassing van de wettelijke schuldsanerings- regeling.

 

Indien sprake is van een consumentenovereenkomst gesloten via de website van Geef me de 5 geldt het in de artikelen 12 tot en met 14 bepaalde:

 

12. Bedenktijd/herroepingsrecht

 

Bij producten

 1. De Opdrachtgever kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in artikel 11 lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever, of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

 1. De opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (online diensten) gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Geef me de 5 de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • producten die volgens specificaties van de Opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • producten van digitale inhoud, niet op een materiële drager (online diensten) geleverd, waarbij de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Geef me de 5 de producten heeft verzonden;
 • tickets die zijn aangekocht voor een lezing (vaste datum/tijd);
 • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

 

13. Verplichtingen van Opdrachtgever tijdens de wettelijke bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Opdrachtgever de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

14. Uitoefening herroepingsrecht door de Opdrachtgever en kosten daarvan

 1. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping. Het modelformulier herroeping kan worden geraadpleegd via de volgende link.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Opdrachtgever de producten terug.
 3. De Opdrachtgever zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Geef me de 5 verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 6. Opdrachtgever draagt de kosten van het terugzenden van de producten.
 7. Indien Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de opdrachtgever aan Geef me de 5 een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Geef me de 5 is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. In geval van herroeping door de klant zal door Geef me de 5 B.V. het totale bedrag van het herroepen product alsmede de verzend- en administratiekosten binnen 7 dagen na ontvangst van het herroepen product worden teruggestort op de rekening van de klant.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, digitale content, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Geef me de 5. Niets in de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Dit wil zeggen dat het niet toegestaan is om in welke vorm dan ook scholing met Geef me de 5 aan te bieden of te verzorgen. Dit is uitsluitend voorbehouden aan Geef me de 5 B.V. en de daartoe schriftelijk gemachtigde personen/organisaties.
 2. Met de ondertekening van de Overeenkomst verplicht Opdrachtgever zich het lesmateriaal, documentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, behalve aan de Deelnemer.
 3. Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geef me de 5.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Geef me de 5 te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

16. Privacy

 

 1. Geef me de 5 zal gegevens van Opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De Opdrachtgever is verplicht aan Geef me de 5, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Geef me de 5 zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de geldende wet- en regelgeving naleveren.
 2. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de scholing geluid en-of beeldopnames te maken in welke vorm dan ook.

 

 

17. Klachtenregeling

 1. Geef me de 5 beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd worden ingediend bij Geef me de 5. Klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op https://geefmede5.nl/klacht.De Opdrachtgever kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Geef me de 5 streeft ernaar binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht hierop inhoudelijk te reageren. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal de klachtenbehandelaar binnen de termijn van 14 dagen reageren met een indicatie wanneer de klager een inhoudelijke reactie op de klacht kan verwachten.

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geprint en/of opgeslagen als u klikt op de volgende link.[1] Hyperlink met verwijzing naar website met pdf modelformulier herroeping