Algemene voorwaarden / Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden / Privacyverklaring van Geef me de 5 bv te Doetinchem,
gedeponeerd ter Kamer van koophandel onder nr. 09157385 d.d. 04-07-2018

Download PDF


Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: “Geef me de 5 bv”: de rechtspersoon in dienst van de organisatie, belast
met de uitvoering als vermeld bij artikel 1.2
2. Opleiding: cursus, opleiding, studiedag, themadag, coaching, lezing, supervisie of enige
andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of
vaardigheden t.a.v. de Geef me de 5 methodiek.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met
betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.
4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding
deelneemt.
5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling heeft geplaatst in de
webwinkel van Geef me de 5 academie.
6. Open opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit verschillende
doelgroepen, bedrijven en/of organisaties.
7. 'In- company' opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf
en/of organisatie op locatie of op kantoor
8. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,
overeenkomsten, producten, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Geef me de 5 bv',
ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene
aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1, het accepteren van een offerte als
bedoeld in artikel 4 lid 2 of een aankoop als bedoeld in artikel 5 lid 1, impliceert aanvaarding
van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor
zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding

1. Inschrijving voor de door 'Geef me de 5 bv' te verzorgen open opleidingen kan door
opdrachtgever plaatsvinden door het intekenen via de website. Indien Geef me de 5 bv
vraagt om aanvullende documenten, behorend bij de inschrijving van de opleiding, dan
dienen deze uiterlijk op de dag van inschrijving naar Geef me de 5 bv te worden gemaild.
2. 'Geef me de 5 bv' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het
voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Een bevestiging wordt alleen dan verstuurd
wanneer de opdrachtgever voldoet aan de aan de opleiding gestelde toelatingseisen. Door
de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in
werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever
zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan
geschieden door opdrachtgever middels de website. Indien de overeenkomst in deze
wettelijke wachttijd van 14 werkdagen niet wordt ontbonden, komt de overeenkomst met
betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding van rechtswege tot stand.
3. De opdrachtbevestiging geeft de inhoud, de duur, de prijs en de datum/data van de
opleidingsovereenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-opleiding

1. Ter zake een 'in-company' opleiding zal opdrachtgever een offerte aanvragen telefonisch
per mail of via de website bij 'Geef me de 5 bv'.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' opleiding komt tot
stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende
acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een
uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'Geef me de 5 bv' is niet verplicht tot het
opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Aankoop / bevestiging / herroepen product webwinkel

1. Aankoop van een door 'Geef me de 5 bv' aangeboden product kan door klant
plaatsvinden door bestellen via de website.
2. 'Geef me de 5 bv' bevestigt een aankoop die is gedaan op de wijze als in het voorgaande
lid vermeld steeds per e-mail.
3. Aangekochte producten worden verzonden binnen de in de webwinkel gestelde
verzendtermijn.
4. Met ontvangst van het product treedt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen in
werking. Gedurende deze wettelijke bedenktijd kan de aankoop door de klant zonder
opgaaf van redenen worden herroepen.
5. Tickets aangekocht voor een lezing vallen niet onder de wettelijke bedenktijd, daar ze zijn
aangekocht voor een vaste datum/tijd. (Wetboek art. 6:230h / i). Een bestelling van
lezingtickets (e-tickets) is niet te annuleren. Deze zijn niet terug te geven of om te wisselen
voor een andere lezing/datum. Restitutie van niet gebruikte of te veel bestelde tickets is niet
mogelijk.
6. Herroepen van de aankoop dient door de klant schriftelijk, danwel telefonisch vooraf te
worden gemeld bij Geef me de 5 bv.
7. Het door de klant herroepen product mag ingezien echter ongebruikt door de klant per
ommegaande naar het daartoe op de website www.geefmede5.nl aangegeven adres te
worden geretourneerd.
8. In geval van herroeping door de klant zal door Geef me de 5 bv het totale bedrag van het
herroepen product alsmede de verzend- en administratiekosten binnen 7 dagen na
ontvangst van het herroepen product worden teruggestort op de rekening van de klant. De
kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening. Alleen producten die worden
geretourneerd met een kopie orderbevestiging kunnen in behandeling worden genomen.
9. Indien de aankoop niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door de klant is
herroepen, komt de aankoop van het product van rechtswege tot stand.

Artikel 6. Prijzen van open opleiding / aankoop product / examengeld

1. Bij aanmelding voor een opleiding middels het aanmeldingsformulier op basis van een
mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen van de opleiding en het examengeld zoals
deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij
anders is vermeld.
4. Indien een opleiding wordt afgerond met een examen, dan wordt er, los van de
opleidingsprijs examengeld in rekening gebracht.
5. Als op een opleiding btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw en worden
inclusief btw in rekening gebracht.
6. Als op een product uit de webwinkel btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief
btw en zal op de bij de bestelling behorende factuur het bedrag van de btw apart worden
vermeld.
7. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
8. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de
geldende btw-tarieven.

Artikel 7. Prijzen van 'incompany'-opleiding

1. De opleidingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de
geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde opleidingsprijs zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen,
tenzij anders is vermeld.
3. Als op een opleiding btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw en worden
inclusief btw in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de
geldende btw-tarieven.
6. Prijzen zijn gekoppeld aan een maximum aantal deelnemers als vermeld in de offerte. Het
maximum aantal is bindend. Deelnemers die niet de dag voor start van de
opleiding/opleidingsdag zijn aangemeld bij de administratie van Geef me de 5, hebben
geen toegang tot de cursus.

Artikel 8. Prijzen van producten / verzendkosten

1. Bij aankoop van een product op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die
mailing.
2. Bij aankoop van een product via de webwinkel gelden de prijzen van het product zoals
deze ten tijde van de aankoop op de website zijn vermeld.
3. Bij aankoop van producten tot een bedrag van € 37,50 worden verzend- en
administratiekosten in rekening gebracht. Zie website/webwinkel voor het actuele bedrag
van verzendkosten- en administratiekosten.
4. Indien de klant de bestelling herroept/retourneert als vermeld in artikel 5 lid 6 zijn de
verzendkosten van de retourzending voor rekening van de klant .

Artikel 9. Betalingen en betalingsvoorwaarden

1. Geef me de 5 bv verzendt slechts elektronische facturen.
2. Voor inschrijving door opdrachtgever voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of bij
aankoop van een artikel in de webwinkel zoals vermeld in artikel 5 wordt door Geef me de 5
bv op de elektronische factuur de tenaamstelling en adressering gehanteerd welke door de
opdrachtgever bij inschrijving op de website zijn ingevoerd. Geef me de 5 bv is niet verplicht
de door de opdrachtgever ingevoerde gegevens achteraf te corrigeren.
3a. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de
offerte als bedoeld in artikel 4, of na aankoop van een product zoals vermeld in artikel 5,
verstuurt 'Geef me de 5 bv' een factuur met betrekking tot de opleiding/de aanschaf van het
product aan de opdrachtgever, mits betaling geschiedt door organisatie, werkgever,
gemeente of zorgkantoor.
3b. Betaling binnen 24 uur via IDEAL na inschrijving voor een opleiding is vereist bij inschrijving
zoals vermeld in artikel 3 en indien opdrachtgever de opleiding volgt op persoonlijke titel.
Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur met vermelding dat de betaling reeds is
voldaan.
3c. Betaling via IDEAL na aankoop van een product via de webwinkel is vereist indien de
aankoop is gedaan op persoonlijke titel. Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur
met vermelding dat de betaling reeds is voldaan.
3d. Na inschrijving voor een opleiding met een duur van minimaal 14 lesdagen zoals vermeld
in artikel 3 en indien opdrachtgever de opleiding volgt op persoonlijke titel, is gespreide
betaling in 10 termijnen via incasso mogelijk. De opdrachtgever dient hiervoor bij inschrijving
het via de website te downloaden machtigingsformulier compleet ingevuld mee te zenden
naar Geef me de 5 bv. Indien de opdrachtgever heeft gekozen een machtiging af te geven
aan Geef me de 5 bv voor incasso van het volledige opleidingsbedrag in 10 gelijke termijnen
dan zal incassering geschieden rond iedere 28e van de maand, te beginnen in de maand
voorafgaand aan de opleidingsmaand.
4. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door
de opdrachtgever/de klant integraal te geschieden binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn, doch uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder
enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door 'Geef me de 5 bv'
aangewezen bank- of girorekening.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn heeft
betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot
de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend
over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd
als een hele.
6. Indien de opdrachtgever/de klant niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor
'Geef me de 5 bv ‘ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze
kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van
sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
7. Indien voor de aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingsprijs
door 'Geef me de 5 bv' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding
deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling
van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten. Dit met uitzondering van
de in artikel 8.8 gemelde betaalwijze van automatische incasso.
8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een toereikend saldo op zijn/haar rekening. Wordt
de incasso tweemaal geweigerd, dan zal het nog openstaande opleidingsbedrag aan de
opdrachtgever worden gefactureerd. Deze factuur dient de opdrachtgever binnen 30
dagen te voldoen. Een nieuwe incasso is niet meer mogelijk.

Artikel 10 Annulering of Verplaatsing data opleiding door Geef me de 5 bv

1. Verplaatsing van een opleidingsdeel zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen geschieden.
Geef me de 5 bv zal opdrachtgever hiervan in kennis stellen, onder vermelding van
vervangende datum opleidingsbijeenkomst.
2.‘Geef me de 5 bv’ behoudt zich het recht voor om, indien nodig, opleidingsgroepen
anders in te delen dan vermeld op internet. De opdrachtgever wordt in dat geval gehouden
aan de opdracht en is dan lesgeld of andere kosten verschuldigd, als vermeld onder artikel 7
en 8.
3.‘Geef me de 5 bv’ behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te
verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen
lesgeld of andere kosten verschuldigd. In geval van annulering van een opleiding door ‘Geef
me de 5 bv’ zullen reeds betaalde lesgelden door Geef me de 5 bv binnen 7 werkdagen
worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever.
4. ‘Geef me de 5 bv’ is niet aansprakelijk voor reeds aangeschaft studiemateriaal.
5. Indien een opleidingsdag na aanvang van de opleiding door overmacht aan de zijde van
‘Geef me de 5 bv’ niet door kan gaan, zorgt ‘Geef me de 5 bv’ voor een vervangende
datum. Hiervoor is door/aan ‘Geef me de 5 bv’ geen extra vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Annuleren/verplaatsen/vervanging

1a. 'Geef me de 5 bv' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 3.2
vermeld steeds per e-mail. Door de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke
wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de
overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door opdrachtgever op de website.
1b. Indien de overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' opleiding
tot stand is gekomen op de wijze als in lid 4.2 treedt de wettelijke wachttijd van 14
werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de
opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen
wachttijd kan geschieden door dit schriftelijk aan ‘Geef me de 5 bv’ kenbaar te maken.
2. Voor de verdere beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de
annulering door ‘Geef me de 5 bv’ bepalend en worden de volgende regels gehanteerd:
Tot twee maanden voor aanvang van de eerste opleidingsdag:
- Bij annulering wordt 10% van de totale opleidingssom in rekening gebracht
Tot drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag:
-Bij annulering wordt 20% van de totale opleidingssom in rekening gebracht
Binnen drie weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% in rekening
gebracht. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of
als de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt. De
opdrachtgever mag tot 3 weken vóór aanvang van een opleiding in de plaats van de
opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding opgeven, mits die persoon aan de
toelatingsvereisten voor de opleiding voldoet. In geval van annulering van een opleiding
door opdrachtgever zullen reeds betaalde lesgelden door ‘Geef me de 5 bv’ binnen 7
werkdagen worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever, met aftrek van de
annuleringskosten.
3a. Bij verplaatsing dient u de reden hiervoor aan te geven. Verplaatsen gebeurt bij voorkeur
uitsluitend vanwege dringende redenen.
3b. Voor opleidingen die binnen een jaar nog een keer worden georganiseerd, bestaat de
mogelijkheid om de inschrijving te verplaatsen. Verplaatsing kan alleen als de volgende
opleidingsdata bekend zijn.
3c. Indien door opdrachtgever zoals vermeld in artikel 3 een verzoek wordt ingediend voor
het verplaatsen/inhalen van een opleidingsdag kan in onderling overleg een alternatieve
datum worden vastgelegd. Bij verplaatsing/inhalen wordt een bedrag van € 50,-
administratiekosten in rekening gebracht.
3d. Certificering van de opleiding geschiedt pas na het inhalen van de gemiste
opleidingsdag.
4a. Indien een deelnemer van een opleiding, als vermeld in artikel 4, een opleidingsdag
heeft gemist, is deze slechts in te halen binnen een incompany traject vallend onder de
organisatie van de opdrachtgever.

Artikel 12 Certificering

1. De deelnemer ontvangt, mits voldaan aan alle opleidingseisen en voldoende aanwezig
geweest, na het afronden van de opleiding een digitaal certificaat en voor de post-HBO
opleiding een diploma.
2. De aansprakelijkheid van juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat,
alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, liggen bij de deelnemer indien het een
opleiding betreft als vermeld in artikel 3. Gevraagde persoonsgegevens dienen bij opgave
doch uiterlijk voor start van de opleiding correct door deelnemer in zijn profiel op te website
www.geefmede5.nl te worden weergegeven.
3. De aansprakelijkheid van juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat,
alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, liggen bij de opdrachtgever en haar
deelnemers indien het een opleiding betreft als vermeld in artikel 4. Gevraagde
persoonsgegevens dienen bij opgave doch uiterlijk voor start van de opleiding correct door
deelnemer in zijn profiel op te website www.geefmede5.nl te worden weergegeven.
4. Onjuist of niet geleverde certificaten kunnen tot uiterlijk drie maanden na het afronden van
de cursus bij Opdrachtnemer worden gemeld. Indien de aansprakelijkheid berust bij de
deelnemer als vermeld in punt 2 of bij de deelnemer/opdrachtgever als vermeld in punt 3,
dan wordt een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht voor het
vervaardigen van een nieuw certificaat. Berust de aansprakelijkheid bij Opdrachtnemer, dan
zal het certificaat kosteloos worden vervangen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid / garantie

1. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 bv’ is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade,
zodat zij nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder
begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving,
schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van
derden jegens de afnemer, vertragingsschade of welke andere schade dan ook
2. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 bv’ is onverminderd het in lid 1 van dit artikel
bepaalde steeds beperkt tot het bedrag van de factuur en/of facturen die terzake van de
overeenkomst waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan de
opdrachtgever zijn verzonden
3. ‘Geef me de 5 bv’ is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of
derden is geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever
verstrekte inlichtingen, adviezen of materialen
4. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 bv’ vervalt indien de opdrachtgever ‘Geef me de
5 bv’ niet binnen een periode van 30 dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden
of had kunnen worden met de eventuele aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 bv’, daarvan
schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, met dien verstande dat ‘Geef me de 5 bv’ niet
aansprakelijk is indien een evenement waaruit de eventuele aansprakelijkheid van ‘Geef me
de 5 bv’ voortvloeit, zich langer dan 1 jaar na het verzenden van de laatste factuur
betreffende de overeenkomst waaruit die eventuele aansprakelijkheid voortvloeit, voordoet.
5. Iedere beperking van de aansprakelijkheid van Geef me de 5 bv vervalt indien er sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geef me de 5 bv, haar bestuurders of
haar medewerkers.
6. Indien door Geef me de 5 bv aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst zaken ter beschikking worden gesteld, dan is de wederpartij gehouden om
aan Geef me de 5 bv bij verlies of beschadiging van deze zaken alle in dat verband door
Geef me de 5 bv geleden schade te voldoen. De schade wordt – behoudens tegenbewijs –
gesteld op de vervangingswaarde van de betreffende zaken, onverminderd het recht van
Geef me de 5 bv om de geleden schade op andere wijze te bepalen
7. Indien werknemers van Geef me de 5 bv door toedoen (nalaten daaronder begrepen)
van de opdrachtgever schade lijden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken dan is de
opdrachtgever alle schade die Geef me de 5 bv als gevolg daarvan zal lijden te vergoeden.
8. Geef me de 5 bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
9. Een door Geef me de 5 bv, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de
overeenkomst tegenover Geef me de 5 bv kan doen gelden indien zij is tekortgeschoten in
de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
10. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Geef me de 5 bv, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is
tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 14 klachtenprotocol

1.Het klachtenprotocol is vermeld op de website. Klachten dienen schriftelijk via het daarvoor
bestemde formulier te worden ingediend.

Artikel 15. Intellectueel Eigendom

1.De deelnemer erkent dat de methodiek ‘Geef me de 5®’volledig door Colette de Bruin is
ontwikkeld. De deelnemer erkent dat hij/zij geen enkel recht kan ontlenen aan deze
methode.
2.Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer/student. De rechten
van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het opleidingsmateriaal en
eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding blijven aan ‘Geef me
de 5 bv’ voorbehouden.
3.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Geef me de 5 bv’ is de deelnemer niet
gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte
opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te
verveelvoudigen.
4.De deelnemer heeft niet het recht zelfstandig therapeuten, begeleiders, ouders, coaches
of wie dan maar ook op te leiden middels de methodiek ‘Geef me de 5®’. Opleiden en/of
het organiseren van opleidingen kunnen uitsluitend worden gedaan door medewerkers van
‘Geef me de 5 bv’, of de daartoe schriftelijk gemachtigde personen.
5.De deelnemer garandeert dat niet alleen de deelnemer zelf, maar ook de ondernemingen
en rechtspersonen, waarbij de deelnemer – hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet tegen een
vergoeding en ongeacht in welke hoedanigheid – betrokken is, de op de deelnemer
rustende verplichting uit hoofde van deze overeenkomst ook volledig zullen naleven.
6.Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de opleiding geluid en-of beeldopnames te
maken in welke vorm dan ook.

Artikel 15. Algemeen

1. ‘Geef me de 5 bv’ organiseert opleidingen, studie- en themadagen, coaching,
begeleiding en lezingen: zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te
verkrijgen. ‘Geef me de 5 bv’ of diens rechtspersonen kunnen nooit aansprakelijk gesteld
worden voor de uitvoering van de methodiek of begeleiding met de methodiek door derden
en de daaruit voortvloeiende resultaten en of gevolgen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1.Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de
rechter van de plaats van vestiging van ‘Geef me de 5 bv’ bevoegd.

Artikel 17 privacy reglement

1.De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Geef me de 5 bv, de docenten
en andere werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Geef me de 5 bv conformeert zich
aan de geldende privacy wetgeving. De privacy regels van Geef me de 5 bv zijn tevens
vastgelegd in het document ‘Privacy verklaring Geef me de 5’ en is hieronder en openbaar
in te zien op de website van Geef me de 5.
Privacyverklaring Geef me de 5 bv
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018.
In deze verklaring
- Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?
- Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?
- Wat wij met uw gegevens doen.
- Gegevensdeling met derden
- Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
- Inzage, correctie en verwijdering
- Technische beveiliging
- Aansprakelijkheid
- Wijzigingen in deze Privacyverklaring
- Heeft u vragen of een klacht?
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?
Geef me de 5 bv verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product of dienst afneemt en
daarvoor gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens vragen wij u met een doel;
Van wie Gegevens Doel
1 Klant webshop NAW gegevens,
telefoonnummer
e-mailadres,
betaalgegevens.
Product kunnen leveren, tickets en
bestelinformatie kunnen toesturen,
betaling kunnen verwerken,
gebruikersaccount inrichten, voldoen
aan wettelijke verplichtingen zoals
informatie voor de belastingaangifte
2 Cursisten Aanvullend op klant
webshop; Geboorte
datum, geboorte plaats,
dieetwensen, accreditatie
gegeven, aanwezigheid.
Bij betaling via een PGB:
BSN cursist, naam en BSN
PGB budgethouder, type
afgegeven indicatie
Inschrijving kunnen completeren, lunch
verzorgen, certificaat kunnen
verstrekken met juiste gegevens voor
accreditatie, cursusadministratie
werkzaamheden uitvoeren.
Bij betaling via een PGB: nodig is voor
vergoeding via de SVB.
3 Studenten Aanvullend op klant
webshop; Geboorte
datum, geboorte plaats,
dieetwensen, accreditatie
gegevens, curriculum
vitae,
werkgeversverklaring,
relevante diploma’s en/of
EVC verklaring,
aanwezigheid, voortgang
opleiding en resultaten
toetsing.
Inschrijving kunnen completeren, lunch
verzorgen, diploma kunnen
verstrekken met juiste gegevens voor
accreditatie, opleidingsadministratie
werkzaamheden uitvoeren,
4 Contactpersoon
organisatie of
bericht vanaf
contactformulier
Voor- achternaam,
telefoonnummer, emailadres,
adres
organisatie.
Administratie werkzaamheden
uitvoeren, informatie/offertes toesturen
en contact opnemen m.b.t.
scholingsaanvragen en geplande
scholingsactiviteiten.
5 Website
bezoeker
Website gebruik, deze
gegevens worden
geanonimiseerd verwerkt
Analyseren van website gebruik met
als doel het kunnen verbeteren van de
website.
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?
Geef me de 5 verwerkt enkel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wanneer u hiervoor
expliciet toestemming verleent. Het betreft beelden die u gemaakt heeft en die enkel
worden verwerkt indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door alle mensen of de
beelden vanaf 12 jaar en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wanneer het kinderen en/of
jongeren betreft jonger dan 16 jaar.
Wat wij met uw gegevens doen
Uw gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde of gekochte diensten en goederen
te kunnen leveren, onze administratie te kunnen voeren, verantwoording te kunnen afleggen
bij bijvoorbeeld belastingaangifte of het gaat om gegevens die wij moeten verzamelen om
aan de eisen voor de accreditaties en erkenningen van onze cursussen en opleidingen te
voldoen. Cookies worden geanonimiseerd verwerkt en enkel gebruikt om websitegebruik te
analyseren om zo onze website te kunnen optimaliseren.
Gegevensdeling met derden
In opdracht van Geef me de 5 bv kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst
bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Geef me de 5 bv maakt afspraken
met deze partijen om vertrouwelijk en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze
afspraken worden met deze partijen contractueel vastgelegd in zogeheten
‘verwerkersovereenkomsten’ of in hun privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of
verstrekt aan derden. Geef me de 5 bv kan uw persoonsgegevens met derden delen
wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Geef me de 5 bv bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geef
me de 5 bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@geefmede5.nl. Geef me de 5 bv wil u er tevens op wijzen dat u gerechtigd
bent om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Technische beveiliging
Geef me de 5 bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een van de maatregelen is het gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Daarnaast is uw account afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
Aansprakelijkheid
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te
bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites
van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Wij adviseren om deze zorgvuldig door te
lezen voor u aan o f via hen persoonsgegevens verstrekt. Geef me de 5 bv is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.
Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum onderaan vermeld en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Heeft u vragen of een klacht?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over
onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor
het contactformulier op de website gebruiken of e-mail sturen naar info@geefmede5.nl.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@geefmede5.nl.
Mochten wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl