Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Geef me de 5 B.V.

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 09157385
Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel op 15 november 2023

 

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Geef me de 5;
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een scholing volgt;
 3. Geef me de 5: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geef me de 5 B.V., gevestigd te Doetinchem aan de Burg van Nispenstraat 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 09157385;
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Geef me de 5 een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Geef me de 5 diensten worden verleend of producten worden geleverd;
 5. Overeenkomst: een tussen Geef me de 5 en Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het verrichten van diensten en/of leveren van producten;
 6. Scholing: cursus, opleiding, studiedag, themadag, coaching, lezing, supervisie in de vorm van dan wel incompanyscholing (een scholing waarbij Deelnemers afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf), open scholing (een scholing waarbij Deelnemers zich middels inschrijving via de website aanmelden), post-hbo-opleiding of enige andere bijeenkomst of leervorm met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met inachtneming van de ‘Geef me de 5-methodiek’;
 7. Scholingsdag: een dag waarop Scholing wordt verzorgd door Geef me de 5.
 8. STAP-budget: de overheidssubsidie van maximaal € 1.000 euro die werkenden en werkzoekenden sinds 1 maart 2022 kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op stapuwv.nl.
 9. Voorinschrijving: inschrijving voor scholing voordat het STAP-budget definitief is toegekend.
 10. Digitale inhoud en/of diensten: producten en/of diensten die in digitale vorm geproduceerd en aangeboden worden en niet op een materiële drager geleverd worden.

 

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en offertes van Geef me de 5 en maken dientengevolge deel uit van alle met Geef me de 5 gesloten Overeenkomsten inzake het verrichten van diensten zoals een Scholing en/of leveren van producten, beide in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op producten en diensten waarvan de verkoop en betaling wordt afgehandeld door Geef me de 5. Voor producten en diensten waarvan de betaling wordt afgehandeld door derden gelden de algemene voorwaarden van desbetreffende partij. Dit geldt onder meer voor lezingen in theaters, online lezingen via WebinarGeek en voor boeken van High 5 Publishers waarvan de verkoop en betaling via high5.vrijeboeken.com wordt afgehandeld.
 3. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de Algemene voorwaarden hebben alleen werking indien deze schriftelijk door Geef me de 5 worden bevestigd.
 4. Geef me de 5 zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Geef me de 5 rust bij de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend een inspanningsverplichting. Geef me de 5 garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook.

 

3. De Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Geef me de 5 zijn vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte/het aanbod door Opdrachtgever Geef me de 5 heeft bereikt.
 3. Indien Opdrachtgever in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding aanbrengt, komt – in afwijking van hetgeen in artikel 3 lid 2 is bepaald – de Overeenkomst pas tot stand nadat de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Geef me de 5 aan Opdrachtgever schriftelijk hebben bericht met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen.
 4. De opdrachtbevestiging van Geef me de 5 wordt geacht juist te zijn, tenzij door Geef me de 5 binnen acht (8) werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren van Opdrachtgever daartegen zijn ontvangen.
 5. Indien Geef me de 5 vraagt om aanvullende documenten, behorend bij de inschrijving van Scholing, dienen deze binnen de door Geef me de 5 aangegeven termijn na de inschrijving aangeleverd te worden.
 6. Indien het een Overeenkomst betreft met betrekking tot incompanyscholing, vindt de scholing plaats bij Opdrachtgever om de kennis en vaardigheden van diens medewerkers verder te ontwikkelen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Scholing tegen vergoeding aan te bieden aan derden anders dan medewerkers werkzaam bij Opdrachtgever.
 7. Indien een Overeenkomst tot stand komt via de website van Geef me de 5, geldt het volgende: indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld via de website van Geef me de 5) heeft aanvaard, bevestigt Geef me de 5 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In het geval van post-hbo-opleidingen komt de Overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Deelnemer tijdig aantoont dat deze voldoet aan de toelatingseisen voor de Scholing.
 8. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst als gevolg van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst door Geef me de 5 kosten worden gemaakt, komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

4. Prijzen

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst of op een website vermelde scholingsprijzen zijn vrijgesteld van btw, evenals de bijbehorende kosten voor het opleidingsmateriaal (tenzij anders vermeld) en eventuele andere bijbehorende kosten, zoals administratiekosten en de kosten van ingeschakelde derden.
 2. Prijzen voor Scholing kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 3. Prijzen voor incompanyscholing zijn gekoppeld aan een maximumaantal Deelnemers zoals vermeld in de offerte. Voor incompayscholingen geldt een maximumaantal deelnemers. Deelnemers van de incompanyscholing dienen uiterlijk één (1) dag voor de eerste Scholingsdag aangemeld te zijn bij Geef me de 5. Het is niet toegestaan Deelnemers te wijzigen nadat de incompanyscholing is begonnen.

 

5. Betaling

 1. De door de Opdrachtgever verstrekte betalingsgegevens dienen te allen tijde juist en volledig te zijn. Eventuele kosten die ontstaan voor Geef me de 5 als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige betalingsgegevens, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Geef me de 5 verzendt slechts elektronische facturen.
 3. Facturen dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

 

Betaling in geval van open Scholing

 1. Na inschrijving voor open Scholing met een duur van minimaal veertien (14) Scholingsdagen, en indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consumentenovereenkomst), is gespreide betaling in vier (4) termijnen via automatisch incasso mogelijk. Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betaling via een automatische incasso in termijnen ontvangt deze na de inschrijving een SEPA-machtigingsformulier. Opdrachtgever geeft Geef me de 5 een machtiging voor het incasseren van het opleidingsbedrag in vier (4) gelijke termijnen. De automatische incasso zal twee- (2‑)maandelijks geschieden rond iedere 28e van de maand, te beginnen bij de maand voorafgaand aan de start van de Scholing. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een toereikend saldo op diens rekening. Wordt de incasso tweemaal (2x) geweigerd, dan zal het nog openstaande bedrag aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Deze factuur dient Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen te voldoen.

 

Betaling in geval van incompanyscholing

 1. Na retourzending van de ondertekende offerte ontvangt Opdrachtgever van een incompanyscholing een factuur van 35% van het totaalbedrag van de scholing. Voor het resterende bedrag van de scholing (65%) ontvangt Opdrachtgever twee (2) maanden voor aanvang van de eerste (1e) scholingsdag een factuur.

 

Betaling in alle overige gevallen van Scholing

 1. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk drie (3) weken vóór aanvang van de eerste Scholingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Geef me de 5 aangewezen bank- of girorekening, tenzij partijen automatische incasso zijn overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels)rente verschuldigd, berekend over het openstaande factuurbedrag.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet volledig dan wel niet tijdig betaalt, komen de daaruit voor Geef me de 5 voortvloeiende kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, advocaat en deurwaarder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor de aanvang van de Scholing niet de volledige betaling van de aanschafprijs door Geef me de 5 is ontvangen, is Deelnemer niet gerechtigd aan de Scholing deel te nemen, zonder dat dit Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

6. Meerkosten

 1. Geef me de 5 is gerechtigd een evenredige prijsverhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien na de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst meerkosten ontstaan als gevolg van:
 1. een verhoging van bestaande of ontstaan van nieuwe overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen;
 2. de stijging van prijzen van materialen en/of onderdelen;
 3. de stijging van de door Geef me de 5, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te betalen arbeidslonen.

 

7. Annuleren en verplaatsen data Scholing

 1. Geef me de 5 kan een gesloten Overeenkomst annuleren als sprake is van een te gering aantal aanmeldingen. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die door een annulering zoals in dit artikel beschreven ontstaan.
 2. In geval van een annulering door Opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden in verband met gemaakte administratie- en voorbereidingskosten:
 1. op een tijdstip eerder dan, dan wel precies twee (2) maanden vóór aanvang van de Scholing, is Opdrachtgever 10% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd;
 2. op een tijdstip tot drie (3) weken voor aanvang van de Scholing is Opdrachtgever 30% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd;
 3. binnen drie (3) weken voor aanvang van de Scholing wordt 100% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 4. het bij annulering te betalen bedrag bedraagt te allen tijde minimaal tweehonderdvijftig euro (€ 250).
 1. Annuleringen zoals beschreven in lid 2 van dit artikel dienen plaats te vinden middels een aan Geef me de 5 gerichte aangetekende brief, waarbij de datum van ontvangst van deze brief als annuleringsdatum zal worden aangemerkt.
 2. De annulering is pas geldig indien deze door Geef me de 5 schriftelijk is bevestigd.
 3. In geval van annulering van Scholing door Opdrachtgever zullen reeds betaalde bedragen door Geef me de 5 binnen zeven (7) werkdagen worden teruggestort op de rekening van Opdrachtgever, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld in artikel 7 lid 2.
 4. Inhalen van cursusdag bij verhindering
 1. Een deelnemer die op een cursusdag verhinderd is (ziek of anders), dient zich uiterlijk op de betreffende cursusdag per telefoon of e-mail af te melden om aanspraak te kunnen maken op een inhaaldag.
 2. Binnen een maand na afmelding dient de deelnemer Geef me de 5 per telefoon of e‑mail te laten weten gebruik te willen maken van de inhaaldag.
 3. Deelnemer ontvangt een eenmalig aanbod voor een inhaaldatum.
 4. Een inhaaldag kost altijd 50 euro en is altijd online.
 5. Gedurende een cursus kan eenmaal gebruikgemaakt worden van een inhaaldag.
 1. Inhalen van post-hbo-lesdag bij verhindering

a.   Het is niet mogelijk een gemiste lesdag van de post-hbo-opleiding in te halen of te verplaatsen.

 1. Opdrachtgever mag tot één (1) dag vóór aanvang van de Scholing in de plaats van de opgegeven Deelnemer een ander voor die Scholing opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de Scholing voldoet.
 2. Bij de annulering van lezingtickets (e-tickets) met een vaste datum kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de aanschafkosten.
   

8. Certificaat Scholing

 1. Deelnemer ontvangt, mits deze heeft voldaan aan alle scholingseisen en voldoende aanwezig is geweest, binnen 24 uur na het afronden van elke Scholingsdag een digitaal certificaat. Voldoende aanwezigheid betekent dat Deelnemer maximaal 30 minuten per Scholingsdag mag missen.
 2. Deelnemers van de post-hbo-opleiding ontvangen na afronding van de Scholing een diploma, mits zij hebben voldaan aan alle opleidingseisen en voldoende aanwezig zijn geweest. Voldoende aanwezigheid betekent dat Deelnemer maximaal anderhalve (1,5) Scholingsdag mag missen.
 3. Indien Deelnemer niet binnen 24 uur na het afronden van een Scholingsdag een digitaal certificaat heeft ontvangen, maar denkt daar wel recht op te hebben, dient Deelnemer dit binnen tien (10) werkdagen te melden aan de cursusadministratie via info@Geefmede5.nl. Reclames buiten deze termijn worden niet meer gehonoreerd.
 4. De verantwoordelijkheid voor de juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat of diploma, alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, ligt bij Deelnemer, dan wel Opdrachtgever. Gevraagde gegevens ten behoeve van het verstrekken van een certificaat of diploma dienen uiterlijk één (1) dag voor de start van de Scholing correct door Deelnemer in diens profiel op de website www.geefmede5.nl te worden weergegeven. Indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Deelnemer of Opdrachtgever een nieuw certificaat of diploma dient te worden vervaardigd, zal Geef me de 5 daarvoor administratiekosten ten bedrage van vijftig euro (€ 50) in rekening brengen. Dit kan tot uiterlijk zes (6) maanden na afgifte van het certificaat/diploma.

 

9. Wijzigingen door Geef me de 5 

 1. Geef me de 5 is gerechtigd af te wijken van de in het opleidingsprogramma dan wel in de Overeenkomst genoemde data en scholingsplaats(en), alsmede de Scholing te laten vervallen indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanige wijziging geeft Geef me de 5 schriftelijk bericht aan Opdrachtgever c.q. Deelnemer.
 2. Geef me de 5 is tevens gerechtigd op enig moment in het programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 3. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Geef me de 5 indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Geef me de 5 Deelnemer en Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen en op een later moment een alternatief bieden.
 4. Geef me de 5 behoudt zich het recht voor bepaalde Scholing, of onderdelen daarvan, door een door haar geautoriseerde derde te laten verzorgen.
 5. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die ontstaan door een wijziging zoals in dit artikel beschreven.
   

10. Aansprakelijkheid

 1. Geef me de 5 is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij die schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Geef me de 5 en/of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
 2. Geef me de 5 is tevens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die worden veroorzaakt door derden van wie Geef me de 5 zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van die derde.
 3. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht elke adreswijziging (waaronder ook een wijziging van het e-mailadres) zo spoedig mogelijk door te geven aan Geef me de 5. Indien opdrachtgever c.q. Deelnemer dit nalaat of te laat doet, is Geef me de 5 niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig aankomen van berichten en materialen en eventuele schade en/of kosten die daaruit voortvloeien.
 4. Ook is Geef me de 5 niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) aankomen van e-mailberichten als gevolg van tussenkomst van een spamfilter aan de zijde van Opdrachtgever c.q. Deelnemer en eventuele schade en/of kosten die daaruit voortvloeien.
 5. Indien Geef me de 5 toch aansprakelijk is, om welke reden en op welke grondslag dan ook, blijft de schadevergoedingsplicht van Geef me de 5 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar (aansprakelijkheids)verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert. Indien de (aansprakelijkheids)verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Geef me de 5 bij Opdrachtgever voor geleverde diensten/zaken onder de Overeenkomst waarbij een toerekenbare tekortkoming heeft plaatsgevonden in rekening heeft gebracht.
 6. De aansprakelijkheid van Geef me de 5 jegens Opdrachtgever c.q. Deelnemer of jegens enig andere (rechts)persoon voor schade, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade, kosten voor extra trainingen/opleidingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.
 7. Ieder recht van Opdrachtgever wegens een tekortkoming in de nakoming en/of onrechtmatig handelen van Geef me de 5 vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het constateren van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Geef me de 5 berust schriftelijk aan Geef me de 5 is kenbaar gemaakt, en in ieder geval indien zij niet binnen één (1) jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 8. Dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf (consument).

 

11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Geef me de 5 onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien –, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, epidemie, pandemie, maatregelen van de overheid die uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Geef me de 5 of diens docenten en leveranciers.
 2. Indien Geef me de 5 zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Geef me de 5 weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Geef me de 5 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Geef me de 5 gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is Opdrachtgever verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien Geef me de 5 binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Geef me de 5 als Opdrachtgever het recht de tussen hen bestaande Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Geef me de 5 jegens Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
   

12. Beëindiging

 1. Geef me de 5 heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen indien Opdrachtgever in verzuim is. Geef me de 5 is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die Opdrachtgever door de beëindiging van de Overeenkomst lijdt.
 2. Opdrachtgever is (van rechtswege) in verzuim indien deze enigerlei verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden schendt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt of verkrijgt dan wel in geval van toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

 

Indien sprake is van een consumentenovereenkomst gesloten via de website van Geef me de 5 geldt het in de artikelen 13 tot en met 15 bepaalde:

 

13. Bedenktijd/herroepingsrecht

Bij producten

 1. Opdrachtgever kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in artikel 13 lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Opdrachtgever, of een vooraf door Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. indien Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Opdrachtgever, of een door deze aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Opdrachtgever, of een door deze aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij digitale inhoud en/of diensten

 1. Opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (online diensten) gedurende minimaal veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 1. dienstenovereenkomsten waarvan de uitvoering van de dienst is begonnen;
 2. producten en diensten die volgens specificaties van Opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 3. producten en diensten van digitale inhoud, niet op een materiële drager (online) geleverd, waarbij Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest;
 4. tickets die zijn aangekocht voor een lezing (vaste datum/tijd).

 

14. Verplichtingen van Opdrachtgever tijdens de wettelijke bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan in lid 1.
   

15. Uitoefening herroepingsrecht door Opdrachtgever en kosten daarvan

 1. Indien Opdrachtgever gebruikmaakt van het herroepingsrecht, meldt deze dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping. Dit modelformulier voor herroeping kan worden geraadpleegd via de volgende link.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.
 3. Indien het gaat om producten:
  1. zendt Opdrachtgever de producten zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 15 lid 1 bedoelde melding, terug.
  2. zendt Opdrachtgever de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Geef me de 5 verstrekte instructies.
  3. dient Opdrachtgever te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  4. draagt Opdrachtgever de kosten van het terugzenden van de producten.
  5. zal Geef me de 5, in geval van herroeping door de klant, het totale bedrag van het herroepen product alsmede de verzend- en administratiekosten binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het herroepen product terugstorten op de rekening van de klant.
 4. Indien Opdrachtgever een dienst herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is Opdrachtgever aan Geef me de 5 een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Geef me de 5 is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
   

16. Aanvullende en afwijkende voorwaarden voor Scholing vanuit het STAP-budget

 1. Voor Scholing die (deels) wordt gefinancierd vanuit het STAP-budget gelden onderstaande afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van artikel 1 tot en met 15 uit deze Algemene Voorwaarden.
 2. De voorinschrijving:

a.   Inschrijving door Deelnemer: om het STAP-budget te kunnen benutten voor Scholing bij Geef me de 5 dient Deelnemer zich allereerst in te schrijven voor Scholing op de website www.geefmede5.nl. Hierbij houdt Deelnemer zich aan de op de website vermelde periodes met betrekking tot aanmelden, startdatum en indienen STAP-aanvraag bij UWV. Bij inschrijving dient Deelnemer aan te geven gebruik te willen maken van het STAP-budget. Na afronding van de inschrijving heeft Deelnemer een Voorinschrijving en ontvangt deze van Geef me de 5 per e-mail het STAP-aanmeldformulier.

b.   Inschrijving door derden: inschrijving van Deelnemer(s) door derden en inschrijving van meerdere personen tegelijk voor Scholing bij Geef me de 5 vanuit het STAP-budget is niet mogelijk.

c.   Een Deelnemer met een Voorinschrijving dient het verkregen STAP-aanmeldformulier in te dienen bij UWV bij de eerstvolgende budgetperiode, of per direct indien er nog STAP-budget beschikbaar is.

d.   Scholing vanuit het STAP-budget is niet beschikbaar voor Deelnemers van incompanyscholing.

e.   Met het inschrijven met gebruikmaking van het STAP-budget verklaart Deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Geef me de 5.

 1. De Overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen Deelnemer en Geef me de 5 komt tot stand op het moment dat Deelnemer van UWV het bericht ontvangt dat diens subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 2. Afronding STAP-scholing
  1. In aanvulling op artikel 7 uit deze Algemene Voorwaarden: wanneer een Deelnemer STAP-budget krijgt toegekend, moet Deelnemer er alles aan doen om de Scholing af te ronden. Een Scholing is volgens de regels van het STAP-budget (succesvol) afgerond als Deelnemer een certificaat of diploma van Geef me de 5 heeft behaald of als Deelnemer (indien deze geen certificaat of diploma heeft behaald) meer dan 80% van de Scholing heeft bijgewoond. Binnen drie (3) maanden na het verstrijken van de einddatum van de Scholing verstrekt Geef me de 5 deze informatie aan UWV. Als Deelnemer minder dan 80% van de Scholing heeft bijgewoond, kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij Deelnemer terug te vorderen en/of Deelnemer voor een periode uit te sluiten van het STAP-budget. Deelnemer ontvangt bericht van UWV over definitief toekenning subsidie of afwijzing subsidie.

5.    STAP-budget afgekeurd

a.     Indien het STAP-budget niet wordt toegekend aan Deelnemer, komt er geen overeenkomst tot stand en gelden er geen verplichtingen voor Deelnemer.

b.     Wordt de aanvraag door UWV afgekeurd dan heeft Deelnemer twee (2) mogelijkheden:

1.   Deelnemer kan besluiten de kosten voor de inschrijving te voldoen uit eigen middelen of via diens werkgever. Deelnemer dient dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk kenbaar te maken bij Geef me de 5. Heeft Geef me de 5 na deze termijn geen schriftelijk verzoek van Deelnemer ontvangen, dan komt de inschrijving te vervallen.

2.   Deelnemer kan de inschrijving verplaatsen naar een andere startdatum/locatie. Deelnemer dient dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk kenbaar te maken bij Geef me de 5. Heeft Geef me de 5 na deze termijn geen schriftelijk verzoek van Deelnemer ontvangen, dan komt de inschrijving te vervallen. Bij verplaatsing van de inschrijving dient Deelnemer opnieuw rekening te houden met de op de website vermelde periodes met betrekking tot aanmelden, startdatum en indienen STAP-aanvraag bij UWV.

c.     Indien Deelnemer binnen vijf (5) werkdagen een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Geef me de 5 om de inschrijving te verplaatsen naar een andere startdatum/locatie, ontvangt Deelnemer – na verwerking van de verplaatsing – een nieuw STAP-aanmeldformulier om een nieuwe aanvraag te doen bij UWV.

6.    STAP-scholing afbreken

 1. Wanneer Deelnemer besluit om te stoppen met Scholing die (deels) is bekostigd vanuit het STAP-budget, dient de deelnemer dit te melden via ‘Mijn STAP-budget’. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden voor het STAP-budget van UWV, zie: stapuwv.nl/voorwaarden.

7.    De scholing vanuit STAP-budget annuleren/herroepen

a.     Tussen het moment van Voorinschrijving en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving ongedaan worden gemaakt. Hiermee wordt de overeenkomst kosteloos beëindigd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen.

b.     In aanvulling op artikel 12 uit deze Algemene Voorwaarden geldt dat het herroepingsrecht ingaat op het moment dat de inschrijving definitief wordt na goedkeuring door UWV. Als de herroeping plaatsvindt, vervallen de inschrijving en het recht op subsidie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de herroeping aan UWV. Let op: hoewel Deelnemer dit recht gedurende veertien (14) dagen heeft jegens Geef me de 5, is Deelnemer tevens gebonden aan de regels die de STAP-subsidieregeling stelt.

c.     Indien Deelnemer de scholing annuleert na de herroepingsperiode, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de annulering aan UWV. Is de scholing reeds voorgeschoten door het UWV, dan zal Geef me de 5 de subsidie terugstorten aan het UWV. Bij annulering zijn de annuleringskosten voor de deelnemer.

8.    Betaling

a.     In aanvulling op artikel 4 uit deze Algemene Voorwaarden geldt dat tot duizend euro (€ 1.000) van de scholingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag wordt door Deelnemer, dan wel diens werkgever, voldaan.

9.    Aansprakelijkheid

a.     In aanvulling op artikel 9 uit deze Algemene Voorwaarden geldt dat Geef me de 5 niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van Deelnemer bij UWV.
Eveneens is Geef me de 5 niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een negatief bewijs van deelname.

10.  Privacy/persoonsgegevens

a.     In aanvulling op artikel 16 uit deze Algemene Voorwaarden geldt dat Geef me de 5 gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van Scholing die is bekostigd vanuit het STAP-budget doorgeeft aan UWV. Geef me de 5 is tevens verplicht vanuit de STAP-regeling informatie te verstrekken aan UWV met betrekking tot het afronden van de scholing.
 

17. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, digitale content, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Geef me de 5. Niets in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Dit wil zeggen dat het niet is toegestaan om, in welke vorm dan ook, scholing van de Geef me de 5-methodiek aan te bieden of te verzorgen. Dit is uitsluitend voorbehouden aan Geef me de 5 en de daartoe schriftelijk gemachtigde personen/organisaties.
 2. Met de ondertekening van de Overeenkomst verplicht Opdrachtgever zich het lesmateriaal, documentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, behalve aan Deelnemer.
 3. Het lesmateriaal en/of de verstrekte documentatie en/of materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geef me de 5.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Geef me de 5 te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

18. Privacy

 1. Geef me de 5 zal gegevens van Opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. Opdrachtgever is verplicht aan Geef me de 5, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Geef me de 5 zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de geldende wet- en regelgeving naleven.
 2. Het is Deelnemer niet toegestaan tijdens de Scholing geluid en-of beeldopnames te maken in welke vorm dan ook.
   

 

19. Klachtenregeling

 1. Geef me de 5 beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Opdrachtgever c.q. Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd worden ingediend bij Geef me de 5. Klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op  https://www.geefmede5.nl/klacht
  Opdrachtgever c.q. Deelnemer kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Geef me de 5 streeft ernaar binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht hierop inhoudelijk te reageren. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal de klachtenbehandelaar binnen de termijn van veertien (14) dagen reageren met een indicatie wanneer de klager een inhoudelijke reactie op de klacht kan verwachten.
   

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geprint en/of opgeslagen als u klikt op de volgende link.