Algemene voorwaarden / Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden / Privacyverklaring van Geef me de 5 bv te Doetinchem,
gedeponeerd ter Kamer van koophandel onder nr. 09157385 d.d. 23-10-2019

Download PDF

 

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: “Geef me de 5 B.V.”: de rechtspersoon in dienst van de organisatie, belast met de uitvoering als vermeld bij artikel 1.2

2. Scholing: cursus, opleiding, studiedag, themadag, coaching, lezing, supervisie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden t.a.v. de Geef me de 5 methodiek.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.

5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Geef me de 5 B.V..

6.  Open scholing: cursus met deelname door deelnemer(s) uit verschillende doelgroepen, bedrijven en/of organisaties.

7. 'In- company' scholing met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie op locatie of op kantoor

9. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten, producten, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Geef me de 5 B.V.', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1, het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 of een aankoop als bedoeld in artikel 5 lid 1, impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open scholing
1. Inschrijving voor de door 'Geef me de 5 B.V.' te verzorgen open scholing kan door opdrachtgever plaatsvinden door het intekenen via de website.

2. Indien Geef me de 5 B.V. vraagt om aanvullende documenten, behorend bij de inschrijving van de scholing, dan dienen deze binnen één week na inschrijving aangeleverd te worden.

3. 'Geef me de 5 B.V.' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 1 vermeld steeds per e-mail. Een bevestiging wordt alleen dan verstuurd wanneer de opdrachtgever voldoet aan de aan de opleiding gestelde toelatingseisen. Door de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking, m.u.v. lezingtickets, zie lid 5. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.

4. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door opdrachtgever middels een schriftelijk bericht aan ‘Geef me de 5 B.V.’.. Indien de overeenkomst in deze wettelijke wachttijd van 14 werkdagen niet wordt ontbonden, komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding van rechtswege tot stand.  

5a. Tickets aangekocht voor een lezing vallen niet onder de wettelijke bedenktijd, daar ze zijn aangekocht voor een vaste datum/tijd. (Wetboek art. 6:230h / i). Een bestelling van lezingtickets (e-tickets) is niet te annuleren. Deze zijn niet terug te geven of om te wisselen voor een andere lezing/datum. Restitutie van niet gebruikte of te veel bestelde tickets is niet mogelijk.

5b. Voor tickets aangekocht via het theater verwijst ‘Geef me de 5 B.V.’ naar de voorwaarden van desbetreffend theater.
6. De opdrachtbevestiging geeft de inhoud, de duur, de prijs en de datum/data van de cursus/opleidingsovereenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company' scholing
1. Ter zake een 'in-company' scholing zal opdrachtgever een offerte aanvragen telefonisch  per mail of via de website bij 'Geef me de 5 B.V.'.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' scholing komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'Geef me de 5 B.V.' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 5. Aankoop / bevestiging / herroepen product webwinkel
1. Aankoop van een door 'Geef me de 5 B.V.' aangeboden product kan door de klant plaatsvinden door bestellen via de website.
2. 'Geef me de 5 B.V.' bevestigt een aankoop die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail.

3. Aangekochte producten worden verzonden binnen de in de webwinkel gestelde verzendtermijn.

4. Met ontvangst van het product treedt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke bedenktijd kan de aankoop door de klant zonder opgaaf van redenen worden herroepen.

5.  Herroepen van de aankoop dient door de klant schriftelijk vooraf te worden gemeld bij Geef me de 5 B.V..

6. Het door de klant herroepen product mag ingezien echter ongebruikt door de klant per ommegaande naar het daartoe op de website www.geefmede5.nl aangegeven adres te worden geretourneerd.

7. In geval van herroeping door de klant zal door Geef me de 5 B.V. het totale bedrag van het herroepen product alsmede de verzend- en administratiekosten binnen 7 dagen na ontvangst van het herroepen product worden teruggestort op de rekening van de klant. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Alleen producten die worden geretourneerd met een kopie orderbevestiging kunnen in behandeling worden genomen.

8. Indien de aankoop niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door de klant is herroepen,  komt de aankoop van het product van rechtswege tot stand. 
 

Artikel 6. Prijzen van open scholing

1. Bij aanmelding voor een scholing middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen van de scholing zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
3. In de scholingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal ( m.u.v.  boeken) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4.  Onze scholing is vrijgesteld van btw. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 

Artikel 7. Prijzen van 'incompany'-scholing
1. De scholingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde scholingsprijs zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal (m.u.v. boeken) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.  

3. Onze scholing is vrijgesteld van btw. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zijn gekoppeld aan een maximum aantal deelnemers als vermeld in de offerte. Het maximum aantal is bindend. In geval van cursus, dienen de deelnemers vóór de eerste dag van de cursus aangemeld te zijn.

 

Artikel 8. Prijzen van producten / verzendkosten
1. Bij aankoop van een product op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2. Bij aankoop van een product via de webwinkel gelden de prijzen van het product zoals deze ten tijde van de aankoop op de website zijn vermeld.
3. Bij aankoop van producten tot een bedrag van € 38,00 worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Zie website/webwinkel voor het actuele bedrag van verzendkosten- en administratiekosten.

4. Indien de klant de bestelling herroept/retourneert als vermeld in artikel 5 lid 6 zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van de klant .

5. Als op een product uit de webwinkel btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief btw en zal op de bij de bestelling behorende factuur het bedrag van de btw apart worden vermeld.
 

Artikel 9. Betalingen en betalingsvoorwaarden
1. Geef me de 5 B.V. verzendt slechts elektronische facturen.

2. Voor inschrijving door opdrachtgever voor scholing zoals vermeld in artikel 3 of bij aankoop van een artikel in de webwinkel zoals vermeld in artikel 5 wordt door Geef me de 5 B.V. op de elektronische factuur de  tenaamstelling en adressering gehanteerd welke door de opdrachtgever bij inschrijving op de website zijn ingevoerd. Geef me de 5 B.V. is niet verplicht de door de opdrachtgever ingevoerde gegevens achteraf te corrigeren.

3a. Na inschrijving voor scholing zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, of na aankoop van een product zoals vermeld in artikel 5, verstuurt 'Geef me de 5 B.V.' een factuur met betrekking tot de opleiding/de aanschaf van het product aan de opdrachtgever, mits betaling geschiedt door organisatie, werkgever, gemeente of zorgkantoor.

3b. Betaling binnen 24 uur via IDEAL na inschrijving voor een opleiding is vereist bij inschrijving  zoals vermeld in artikel 3  en indien opdrachtgever de scholing volgt op persoonlijke titel. Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur met vermelding dat de betaling reeds is voldaan.

3c. Betaling via IDEAL na aankoop van een product via de webwinkel is vereist indien de aankoop is gedaan op persoonlijke titel. Opdrachtgever ontvangt na betaling een factuur met vermelding dat de betaling reeds is voldaan.

3d. Na inschrijving voor scholing met een duur van minimaal 14 lesdagen zoals vermeld in artikel 3 en indien opdrachtgever de scholing volgt op persoonlijke titel, is gespreide betaling in 4 termijnen via incasso mogelijk. De opdrachtgever dient hiervoor binnen één week na inschrijving het via de website te downloaden machtigingsformulier compleet ingevuld te uploaden. Indien de opdrachtgever heeft gekozen een machtiging af te geven aan Geef me de 5 B.V. voor incasso van het volledige opleidingsbedrag in 4 gelijke termijnen dan zal incassering geschieden rond iedere 28e van de maand, te beginnen te beginnen bij de maand voorafgaand aan de start van de scholing met tussen posen van steeds 2 maanden.

4. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever/de klant integraal te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste scholingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door 'Geef me de 5 B.V.' aangewezen bank- of girorekening.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
6. Indien de opdrachtgever/de klant niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'Geef me de 5 B.V. ‘ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
7. Indien voor de aanvang van de scholing niet de volledige betaling van de scholingsprijs door 'Geef me de 5 B.V.' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de scholing deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige scholingsprijs plus eventueel bijkomende kosten. Dit met uitzondering van de in artikel 9.3d gemelde betaalwijze van automatische incasso.

8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een toereikend saldo op zijn/haar rekening. Wordt de incasso tweemaal geweigerd, dan zal het nog openstaande opleidingsbedrag aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Deze factuur dient de opdrachtgever binnen 30 dagen te voldoen. Een nieuwe incasso is niet meer mogelijk.

 

Artikel 10 Annulering of Verplaatsing data scholing door Geef me de 5 B.V.
1. Verplaatsing van een scholingsdeel zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen geschieden. Geef me de 5 B.V. zal opdrachtgever hiervan in kennis stellen, onder vermelding van vervangende datum scholingsbijeenkomst.

2.‘Geef me de 5 B.V.’ behoudt zich het recht voor om, indien nodig, scholingsgroepen anders in te delen dan vermeld op internet. De opdrachtgever wordt in dat geval gehouden aan de opdracht en is dan lesgeld of andere kosten verschuldigd, als vermeld onder artikel 7 en 8.

3.‘Geef me de 5 B.V.’ behoudt zich het recht voor om scholing te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd. In geval van annulering van de scholing door ‘Geef me de 5 B.V.’ zullen reeds betaalde lesgelden door Geef me de 5 B.V. binnen 7 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever.

4. ‘Geef me de 5 B.V.’ is niet aansprakelijk voor reeds aangeschaft studiemateriaal.

5. Indien een scholingsdag na aanvang van de scholing door overmacht aan de zijde van ‘Geef me de 5 B.V.’ niet door kan gaan, zorgt ‘Geef me de 5 B.V.’ voor een vervangende datum. Hiervoor is door/aan ‘Geef me de 5 B.V.’ geen extra vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11. Annuleren/verplaatsen/vervanging

1a. 'Geef me de 5 B.V.' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 3.2 vermeld steeds per e-mail. Door de verzending van de bevestiging treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door opdrachtgever op de website.

1b. Indien de overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in-company' opleiding  tot stand is gekomen op de wijze als in lid 4.2 treedt de wettelijke wachttijd van 14 werkdagen in werking. Gedurende deze wettelijke wachttijd kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Ontbinden in de 14 dagen wachttijd kan geschieden door dit schriftelijk aan ‘Geef me de 5 B.V.’ kenbaar te maken.

2a. Voor de verdere beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door ‘Geef me de 5 B.V.’ bepalend en worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Tot twee maanden voor aanvang van de eerste scholingsdag:

- Bij annulering wordt 10% van de totale opleidingssom in rekening gebracht

Tot drie weken voor aanvang van de eerste scholingsdag:

-Bij annulering wordt 20% van de  totale scholingssom in rekening gebracht

Binnen drie weken voor aanvang van de eerste scholingsdag wordt 100% in rekening gebracht. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na de eerste scholingsdag voortijdig beëindigt.

2b. De opdrachtgever mag tot 3 weken vóór aanvang van een scholing in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die scholing opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de scholing voldoet.

2c. Het is niet toegestaan een deel van de scholing te laten volgen door een persoon anders dan de voor deze scholing ingeschreven persoon.

2d. In geval van annulering van een scholing door opdrachtgever zullen reeds betaalde scholingsgelden door ‘Geef me de 5 B.V.’ binnen 7 werkdagen worden teruggestort op de rekening van de opdrachtgever, met aftrek van de annuleringskosten.

3a.  Het inhalen en / of verplaatsen van een cursusdag is niet mogelijk. Afmeldingen dienen waar mogelijk vooraf te worden doorgegeven via het contactformulier op de website, zodat betrokkenen geïnformeerd kunnen worden.

4. Indien een deelnemer van een scholing, als vermeld in artikel 4, een scholingsdag heeft gemist, is deze slechts in te halen binnen een incompany traject vallend onder de organisatie van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Certificering

1a De deelnemer ontvangt, mits voldaan aan alle scholingseisen en voldoende aanwezig geweest, na het afronden van iedere scholingsdag een digitaal certificaat.

1b. Deelnemers van de post-hbo opleiding ontvangen een diploma na afronding van de gehele opleiding, mits voldaan aan alle opleidingseisen en voldoende aanwezig geweest.

2. De aansprakelijkheid van juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat of diploma, alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, liggen bij de deelnemer indien het een scholing betreft als vermeld in artikel 3. Gevraagde persoonsgegevens dienen bij opgave doch uiterlijk één dag voor start van de opleiding correct door deelnemer in zijn profiel op de website www.geefmede5.nl te worden weergegeven.

3. De aansprakelijkheid van juiste vermelding van persoonsgegevens op het certificaat of diploma, alsmede het aangeven van gewenste accreditatie, liggen bij de opdrachtgever en haar deelnemers indien het een scholing betreft als vermeld in artikel 4. Gevraagde persoonsgegevens dienen binnen één week na opgave correct door deelnemer in zijn profiel op te website www.geefmede5.nl te worden weergegeven.

4a. Onjuist of niet geleverde certificaten of diploma’s kunnen tot uiterlijk drie maanden na het afronden van de scholing bij Opdrachtnemer worden gemeld. Indien de aansprakelijkheid berust bij de deelnemer als vermeld in artikel 12.2 of bij de deelnemer/opdrachtgever als vermeld in artikel 12.3, dan wordt een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht voor het vervaardigen van een nieuw certificaat of diploma uitgegeven door Geef me de 5 B.V..  

4b. Het niet of niet tijdig invoeren van accreditatie gegevens als vermeld in artikel 12.3 geeft geen recht op een herziend certificaat of diploma als vermeld in artikel 12.4a.

4c. Berust de aansprakelijkheid bij Opdrachtnemer, dan zal het certificaat of diploma uitgegeven door Geef me de 5 B.V. kosteloos worden vervangen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid / garantie

1. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 B.V.’ is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade, zodat zij nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer, vertragingsschade of welke andere schade dan ook

2. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 B.V.’ is onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde steeds beperkt tot het bedrag van de factuur en/of facturen die terzake van de overeenkomst waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan de opdrachtgever zijn verzonden

3. ‘Geef me de 5 B.V.’ is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden is geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen, adviezen of materialen

4. De aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 B.V.’ vervalt indien de opdrachtgever ‘Geef me de 5 B.V.’ niet binnen een periode van 30 dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had kunnen worden met de eventuele aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 B.V.’, daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, met dien verstande dat ‘Geef me de 5 B.V.’ niet aansprakelijk is indien een evenement waaruit de eventuele aansprakelijkheid van ‘Geef me de 5 B.V.’ voortvloeit, zich langer dan 1 jaar na het verzenden van de laatste factuur betreffende de overeenkomst waaruit die eventuele aansprakelijkheid voortvloeit, voordoet.

5. Iedere beperking van de aansprakelijkheid van Geef me de 5 B.V. vervalt indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geef me de 5 B.V., haar bestuurders of haar medewerkers.

6. Indien door Geef me de 5 B.V. aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking worden gesteld, dan is de wederpartij gehouden om aan Geef me de 5 B.V. bij verlies of beschadiging van deze zaken alle in dat verband door Geef me de 5 B.V. geleden schade te voldoen. De schade wordt – behoudens tegenbewijs – gesteld op de vervangingswaarde van de betreffende zaken, onverminderd het recht van Geef me de 5 B.V. om de geleden schade op andere wijze te bepalen

7. Indien werknemers van Geef me de 5 B.V. door toedoen (nalaten daaronder begrepen) van de opdrachtgever schade lijden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken dan is de opdrachtgever alle schade die Geef me de 5 B.V. als gevolg daarvan zal lijden te vergoeden.

8. Geef me de 5 B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

9. Een door Geef me de 5 B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Geef me de 5 B.V. kan doen gelden indien zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

10. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Geef me de 5 B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

 

Artikel 14 klachtenprotocol

1.Het klachtenprotocol is vermeld op de website. Klachten dienen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier te worden ingediend.

 

Artikel 15. Intellectueel Eigendom

1.De deelnemer erkent dat de methodiek ‘Geef me de 5®’volledig door Colette de Bruin is ontwikkeld. De deelnemer erkent dat hij/zij geen enkel recht kan ontlenen aan deze methode.

2.Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer/student. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding blijven aan ‘Geef me de 5 B.V.’ voorbehouden.

3.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Geef me de 5 B.V.’ is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

4.De deelnemer heeft niet het recht zelfstandig therapeuten, begeleiders, ouders, coaches of wie dan maar ook op te leiden middels de methodiek ‘Geef me de 5®’. Opleiden en/of het organiseren van opleidingen kunnen uitsluitend worden gedaan door medewerkers van ‘Geef me de 5 B.V.’, of de daartoe schriftelijk gemachtigde personen.

5.De deelnemer garandeert dat niet alleen de deelnemer zelf, maar ook de ondernemingen en rechtspersonen, waarbij de deelnemer – hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet tegen een vergoeding en ongeacht in welke hoedanigheid – betrokken is, de op de deelnemer rustende verplichting uit hoofde van deze overeenkomst ook volledig zullen naleven.

6.Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de opleiding geluid en-of beeldopnames te maken in welke vorm dan ook.

 

Artikel 15. Algemeen

1. ‘Geef me de 5 B.V.’ organiseert opleidingen, studie- en themadagen, coaching, begeleiding en lezingen: zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen. ‘Geef me de 5 B.V.’ of diens rechtspersonen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van de methodiek of begeleiding met de methodiek door derden en de daaruit voortvloeiende resultaten en of gevolgen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

1.Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van ‘Geef me de 5 B.V.’ bevoegd.

 

Artikel 17 privacy reglement

1.De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Geef me de 5 B.V., de docenten en andere werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Geef me de 5 B.V. conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving. De privacy regels van Geef me de 5 B.V. zijn tevens vastgelegd in het document ‘Privacy verklaring Geef me de 5’ en is hieronder en openbaar in te zien op de website van Geef me de 5.

 

 

Privacyverklaring Geef me de 5 B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018.

 

In deze verklaring

  • Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?
  • Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?
  • Wat wij met uw gegevens doen.
  • Gegevensdeling met derden
  • Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
  • Inzage, correctie en verwijdering
  • Technische beveiliging
  • Aansprakelijkheid
  • Wijzigingen in deze Privacyverklaring
  • Heeft u vragen of een klacht?

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Geef me de 5 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product of dienst afneemt en daarvoor gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens vragen wij u met een doel;

 

Van wie

Gegevens

Doel

1

Klant webshop

NAW gegevens, telefoonnummer

e-mailadres, betaalgegevens.

 

Product kunnen leveren, tickets en bestelinformatie kunnen toesturen, betaling kunnen verwerken, gebruikersaccount inrichten, voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals  informatie voor de belastingaangifte

2

Cursisten

Aanvullend op klant webshop; Geboorte datum, geboorte plaats, dieetwensen, accreditatie gegevens, aanwezigheid. 

 

Bij betaling via een PGB: BSN cursist, naam en BSN PGB budgethouder, type afgegeven indicatie

Inschrijving kunnen completeren, lunch verzorgen, certificaat kunnen verstrekken met juiste gegevens voor accreditatie, cursusadministratie werkzaamheden uitvoeren.

 

Bij betaling via een PGB:  nodig is voor vergoeding via de SVB.

3

Studenten

Aanvullend op klant webshop; Geboorte datum, geboorte plaats, dieetwensen, accreditatie gegevens, curriculum vitae, werkgeversverklaring, relevante diploma’s en/of EVC verklaring, aanwezigheid, voortgang opleiding en resultaten toetsing.

Inschrijving kunnen completeren, lunch verzorgen, diploma kunnen verstrekken met juiste gegevens voor accreditatie, opleidingsadministratie werkzaamheden uitvoeren,

4

Contactpersoon organisatie of bericht vanaf contactformulier

Voor- achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres organisatie.

Administratie werkzaamheden uitvoeren, informatie/offertes toesturen en contact opnemen m.b.t. scholingsaanvragen en geplande scholingsactiviteiten.

5

Website bezoeker

Website gebruik, deze gegevens  worden geanonimiseerd verwerkt

Analyseren van website gebruik met als doel het kunnen verbeteren van de website.

 

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Geef me de 5 verwerkt enkel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wanneer u hiervoor expliciet toestemming verleent. Het betreft beelden die u gemaakt heeft en die enkel worden verwerkt indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door alle mensen of de beelden vanaf 12 jaar en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wanneer het kinderen en/of jongeren betreft jonger dan 16 jaar.

 

Wat wij met uw gegevens doen

Uw gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde of gekochte diensten en goederen te kunnen leveren, onze administratie te kunnen voeren, verantwoording te kunnen afleggen bij bijvoorbeeld belastingaangifte of het gaat om gegevens die wij moeten verzamelen om aan de eisen voor de accreditaties en erkenningen van onze cursussen en opleidingen te voldoen. Cookies worden geanonimiseerd verwerkt en enkel gebruikt om websitegebruik te analyseren om zo onze website te kunnen optimaliseren.

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Geef me de 5 B.V. kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Geef me de 5 B.V. maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijk en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken worden met deze partijen contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’ of in hun privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Geef me de 5 B.V. kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Geef me de 5 B.V. bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geef me de 5 B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geefmede5.nl. Geef me de 5 B.V. wil u er tevens op wijzen dat u gerechtigd bent om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Geef me de 5 B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een van de maatregelen is het gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is uw account afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Aansprakelijkheid

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Wij adviseren om deze zorgvuldig door te lezen voor u aan o f via hen persoonsgegevens verstrekt. Geef me de 5 B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan vermeld en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Heeft u vragen of een klacht?

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of e-mail sturen naar info@geefmede5.nl.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geefmede5.nl.

Mochten wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl